Welkom

op de website van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos.

Hierbij een korte impressie van de voordelen van ons Kindcentrum aan de Aa.

Twijfelt u nog? Niet nodig! Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos weet wat u en uw kinderen zoeken. 

Bij Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos staan u en uw kind centraal.

 

 • Kinderen:

  Het Sprookjesbos begeleidt kinderen binnen de Kinderopvanggroepen in verticale groepen. Een verticale groep is een groep waarin kinderen van 0-4 jaar bij elkaar spelen, ontdekken en zich ontwikkelen. Op de peuterarrangementen werken we met horizontale groepen. Een horizontale groep is een groep waarin kinderen van 2,5-4 jaar bij elkaar spelen, ontdekken en zich ontwikkelen.

  Uniek:

  Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en heeft behoeften passend bij de persoonlijkheid van het kind. De medewerkers begeleiden en ondersteunen de kinderen in dit proces. Dat gebeurt door de kinderen goed te observeren. Op deze wijze leren ze het kind heel goed kennen en worden de benadering van het kind, de omgeving en de activiteiten hierop passend afgestemd. Bijvoorbeeld bij een kind dat meer moeite heeft om te wennen wordt extra geïnvesteerd in het bieden van een veilig gevoel en het afscheidsproces met ouders.

  Welbevinden kinderen:

  Wij bieden kinderen een veilige en gezellige omgeving waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Vanuit deze veilige omgeving kan een kind op ontdekkingstocht gaan en nieuwe dingen ontdekken om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en door het bieden van een uitdagende omgeving met daarin adequate begeleiding wordt dit optimaal gestimuleerd.

  Het Sprookjesbos stimuleert diverse kenmerken en vaardigheden van de kinderen zodat ze deze vaardigheden goed kunnen inzetten als ze (jong)volwassenen zij geworden.

  Sociale omgang:

  We ondersteunen en begeleiden de kinderen in de sociaal- emotionele ontwikkeling. Dat betekent dat we kinderen constant begeleiden en ondersteunen in het proces om elkaar te leren respecteren, samen leren spelen/werken en opkomen voor jezelf. Op deze wijze kan een kind zich ontwikkelen tot een sociaal competent persoon.

  Zelfstandigheid:

  We ondersteunen en begeleiden kinderen op hun weg om uit te groeien tot een zelfstandig volwassene. Dat betekent dat we afhankelijk van de leeftijd en het kind zelf kijken naar welke  verantwoordelijkheden een kind aankan. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het dekken van de tafel, het zelfstandig naar de toilet gaan, meehelpen bij de verzorging van een baby of het helpen van een jonger kind bij het aantrekken van zijn jas.

  Ontwikkelen:

  Het Jonge kind ontwikkelt zich op jonge leeftijd in een heel rap tempo. Sterker nog een kind ontwikkelt zich in de eerste 6 jaren van zijn leven meer dan in de andere kinderjaren. Een effectieve manier om kinderen te ondersteunen in het opslaan, verwerken en zelf leren gebruiken van allerlei informatie is het stimuleren van de zintuigen en het herhalen.

  Zintuigen:

  Een voorbeeld is met het spelen met blokken. Het gaat er niet om of het kind een mooi huis kan bouwen, maar wat er allemaal gebeurt met het kind totdat er een creatie is. Dus het ervaren van de vorm van een blok en de kleur en de textuur. Daarna het ervaren van welke blokken op elkaar blijven staan en welke niet. Dan wat er nog meer met een blok gedaan kan worden, bijv.: een blok kan als dobbelsteen ervaren worden of een rond blok als een wiel. En uiteindelijk wat er allemaal in de fantasie van de kinderen mee gebouwd kan worden.

  Herhalen:

  We werken met Voor- en Vroegschoolse Educatieve programma’s om de kinderen via thema’s activiteiten aanbieden. Deze activiteiten worden met regelmaat herhaald binnen het thema. Een voorbeeld binnen het thema winter is het laten ervaren van het verschil tussen warm en koud tussen vast, vloeibaar en gas en dit herhaalt de medewerkers enkele malen.

  Vaardigheden/kenmerken van het kind die in dit proces gestimuleerd worden zijn o.a.:

  1.            Nieuwsgierig gedrag/ontdekken

  2.            Ondernemend gedrag

  3.            Betrokken gedrag

   

  Waardoor een kind o.a. leert om:

  -              Te Communiceren

  -              Kritisch te leren denken

  -              Problemen op te lossen

  -              Creatief te denken

Ouderbetrokkenheid:

Het Sprookjesbos ziet het begeleiden van jonge kinderen in de Kinderopvang als een partnerschap. Daarom worden er o.a. de volgende zaken georganiseerd om dat partnerschap te blijven borgen:

  • OC: Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos heeft een oudercommissie, die de belangen van de ouders behartigt en waar u terecht kunt voor vragen of advies.
  • Laagdrempelige communicatie vormen, zoals een overdracht tussen pedagogisch medewerker en ouders bij het halen en brengen van uw kind en/of het gebruiken van een schriftje voor de bijzonderheden.
  • Thema avonden waarop ouders uitgenodigd worden om te praten over allerlei onderwerpen die hun kind betreffen zoals “het eetgedrag van kinderen”.
  • Ouderavond waarop ouders samen met de pedagogisch medewerkers praten over het welbevinden en de ontwikkeling die het kind doormaakt.
  • Meedraaidagen waarvoor ouders zich in kunnen schrijven om een dagje mee te draaien met hun kind en zo te zien wat hun kind meemaakt op een dagje Sprookjesbos.

   

  Professionaliteit:

  Het Sprookjesbos kenmerkt zich door een kleinere doch sterke organisatie die staat voor hoge kwaliteit. Dat bereiken we o.a. op de volgende manieren:

  •Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos is in het bezit van het ISO 9001 HKZ certificaat van de

  Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (voor meer info zie www.hkz.nl).

  Dit certificaat betekent dat Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos, zowel op organisatorisch als uitvoerend niveau, jaarlijks op kwaliteit wordt gecontroleerd door een onafhankelijk certificeringbureau (i.c. Het Keurmerkinstituut). De bevindingen vanuit de externe audit worden aan ouders via een nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

  Het Sprookjesbos wordt tenminste eenmaal per jaar bezocht door de GGD. Zij kijken of de basis vanuit de Wetgeving Kinderopvang aanwezig is en leggen een focus op het observeren van het pedagogisch handelen van de medewerkers. Het meest recente GGD rapport is in te zien op deze website via het kopje “links”.

  Het Sprookjesbos is in Den Bosch een VVE locatie waardoor deze af en toe wordt bezocht door de Onderwijsinspectie. Deze kijkt of de basiskwaliteit van de VVE is geborgd. De bevindingen vanuit de inspectie worden aan ouders via een nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

  •Kinderen op de Kinderopvang worden geobserveerd via de observatiemethode “KIJK”. Via deze methode kijken we hoe uw kind zich ontwikkelt als persoon en kunnen we goed inspelen op de ontwikkeling die uw kind doormaakt.

  • Onze pedagogisch medewerkers zijn allen opgeleid conform de CAO kinderopvang wat betekent dat er een mooie mix  is van MBO, MBO plus en HBO opgeleide medewerkers die allen voorzien zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Ook zijn al onze pedagogisch medewerkers in de basis opgeleid voor het werken vanuit een VVE methode en zijn ze allen in het bezit van een certificaat taalniveau 3f (HBO niveau)  Verder zijn alle medewerkers in het bezit van een Kinder-EHBO of BHV diploma en volgen daarnaast diverse cursussen en opleidingen  ter verdieping in het vak en ter bevordering van de eigen capaciteiten. Op deze manier wordt de basiskwaliteit steeds weer onderhouden en verhoogd.

   Het Sprookjesbos vind het belangrijk om specialisten in huis te hebben die de kinderen op specifieke gebieden kunnen ondersteunen. Dit zijn functies die die de pedagogische kwaliteit extra bevorderen.

  • Pedagogisch coach; deze HBO geschoolde coach begeleid alle pedagogisch medewerkers doorlopend op het gebied van VVE en het pedagogisch handelen. Een methode die hierbij gebruikt kan worden is VIB (video interactie begeleiding)
  •  Pedagogisch specialist; Deze HBO geschoolde specialist ondersteund de peuters in hun ontwikkeling. Zij biedt hen bijvoorbeeld activiteiten aan in een kleine groep of individueel met als insteek om het kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Soms legt zij ook huisbezoeken af om de totale leefomgeving van het kind goed in beeld te hebben.
  • Muziek specialist: deze medewerkers is opgeleid om kinderen binnen hun creatieve denken en handelen te ondersteunen.
  • Voorleesspecialist: deze medewerker is opgeleid om kinderen bij het eigen maken van de taal en de vaardigheden behorende bij de taal te ondersteunen.
  • Signaleringspecialist: deze medewerker is opgeleid om de signalen van kindermishandeling te herkennen en ouders en medewerkers waar nodig hierin te ondersteunen.

muziekcoach De muziekcoach

VVE methode:

Het Sprookjesbos ondersteunt de kinderen via een VVE methode. De VVE methode waar een vestiging mee werkt, is dusdanig gekozen zodat deze aansluit bij de VVE methode waar de basisschool ook mee werkt. Een VVE methode werkt vanuit diverse thema’s waarbinnen de medewerkers allerlei activiteiten aan de kinderen aanbieden. Zo’n thema duurt meestal 6-8 weken. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Binnen Den Bosch werken we met de methode “Startblokken” en binnen Berghem werken we met de methode “Pyramide” .

Kindcentrum aan de Aa:

De kinderopvang aan de Acaciasingel is gevestigd binnen Kindcentrum aan de Aa. Het Sprookjesbos is de samenwerkende partner van Basisschool Het Rondeel.

Er zijn aanwezig;

-drie groepen kinderopvang, via 2 ingangen aan de waterkant

-een groep BSO , ingang aan de waterkant

-twee groepen peuterarrangementen, ingang aan de schoolkant

 

Naast de basisruimten maken we gebruik van de volgende ruimtes binnen het Kindcentrum aan de Aa:

-              Bibliotheek; mooie ruimte waar kinderen boekjes kunnen lezen en lenen om thuis te lezen

-              Speelzaal: grote ruimte om speel- en beweegactiviteiten uit te kunnen voeren

-              Theaterruimte: grote ruimte om drama- en toneel activiteiten uit te kunnen voeren

-              Kooktrein: een plek binnen het Kindcentrum aan de Aa waar kinderen kunnen koken

-              Computerruimte: een plek waar BSO kinderen verschillende activiteiten kunnen doen zoals: spellen, huiswerk of het schrijven van gedichten.

-              Buitenspeelplaats Basisschool: een plek waar BSO kinderen en de oudste peuters (onder toezicht) mogen spelen. De buitenspeelplaats is een hele grote ruimte waar diverse spel- en speelelementen de kinderen uitnodigen tot spel zoals: klimtoestel, glij element, voetbalgoals, moestuin, schommels etc.

-              Aula begane grond: geschikt voor rustige activiteiten met individuele kinderen of kleine groepjes

Het Kindcentrum is sinds enkele jaren in de Gemeente ’s-Hertogenbosch in ontwikkeling. De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft De Gemeente, Het Onderwijs en de Kinderopvangorganisaties samengebracht onder de werkvorm Projectgroep. Deze projectgroep heeft de afgelopen jaren gediscussieerd met elkaar en zich gecommitteerd aan een intentieverklaring Kindcentra. Hierin is door alle partijen de intentie uitgesproken om samen te werken om Kindcentra te realiseren.

Daarnaast  is door deze werkgroep een document ontwikkeld waarin staat vermeld wat de Projectgroep verstaat onder een kindcentrum. Welke (rand)voorwaarden zijn nodig om een kindcentrum te zijn.

Dit is een proces dat jaren duurt en momenteel nog gaande is. In het koersdocument Kindcentrum 0-13 is nader te lezen welke invulling Het Sprookjesbos en Het Rondeel hebben gegeven aan het Kindcentrum

Binnen het Kindcentrum worden een vakantieschool en een zomerclub gedraaid.

Vakantieschool: dit betreft een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Gedurende twee zomervakantieweken wordt er voor basisschool kinderen uit groep 5/6 een vakantieschool aangeboden. Voor veel van de kinderen duurt de zomervakantie erg lang en de vakantieschool is een manier om kinderen via een thema zowel extra ontwikkelaandacht te geven alsmede spelend te leren. Het betreft kinderen die een C of een lage B scoren op hun Cito resultaten. De Vakantieschool wordt gedraaid door leerkrachten van de basisschool in samenwerking met een BSO medewerker van de Kinderopvang. Voor meer informatie zie protocol Vakantieschool.

Zomerclub: gedurende twee zomervakantieweken wordt er voor de peuters van de peuterarrangementen een zomerclub aangeboden. Voor veel peuters duurt de zomervakantie erg lang en de zomerclub is een manier om kinderen via een thema zowel extra ontwikkelaandacht te geven alsmede spelend te leren. Alle kinderen van de peuterarrangementen zijn welkom. De Zomerclub wordt gedraaid door medewerkers uit de Kinderopvang,waarvan minimaal een medewerker van de peuterarrangementen.

Binnen het Kindcentrum wordt in het schooljaar ’15-‘16 een pilot gedraaid. Deze pilot biedt alle peuters hetzelfde ontwikkelprogramma gedurende 5 ochtenden per week. De nadruk binnen de pilot ligt op het ontdekken en exploreren van 21 -eeuwse vaardigheden. Binnen de pilot vind er ook kruisbestuiving plaats met de kleuters. Peuters die toe zijn aan extra uitdaging kunnen activiteiten samen met de kleuters volgen en kleuters die wat meer tijd nodig hebben om aan het schoolse leren te wennen mogen activiteiten bij de peuters volgen. Tijdens de pilot staat er een medewerker van het onderwijs EXTRA ingepland zodat er veel aandacht en tijd in iedere peuter gestopt kan worden en er door de medewerkers over en weer van elkaar geleerd kan worden.

Binnen het kindcentrum is er vanuit de Bieb een medewerker een aantal uren per week aanwezig om de medewerkers en de kinderen te ondersteunen op taalgebied.

 

Nieuws

Kinderopvang nog goedkoper in 2017

Lees meer >>

Alle peuters naar kinderopvang

Lees meer >>

Het belang van kinderopvang

Lees meer >>

Kinderopvang zorgt voor welvaartsgroei

Lees meer >>