nieuws

nieuws

29/11/2018 Tarieven 2019

Tarieven 2019 Het Sprookjesbos

 

Het Sprookjesbos heeft haar tarieven voor 2019 vastgesteld. Op basis van de te verwachten kostenstijgingen als gevolg van CAO maatregelen, inflatie en met name maatregelen uit de Wet IKK zullen de tarieven in 2019 hoger liggen dan in 2018.

Een grote kostenstijging wordt veroorzaakt door de aangescherpte regels omtrent de BKR (Beroepskracht-Kind-Ratio). In 2019 mogen per pedagogisch medewerker nog maximaal drie baby's worden opgevangen, terwijl dat nu nog vier is. Om hetzelfde aantal kinderen op te kunnen blijven vangen, dienen dus meer medewerkers ingezet te gaan worden. Dat leidt tot meer personeelskosten.

De kostenstijging voor de buitenschoolse opvang valt minder hoog uit dan die voor de kinderopvang doordat op de BSO in  2019 per pedagogisch medewerker juist meer kinderen mogen worden opvangen.

Het Sprookjesbos heeft de verhoging van de tarieven voor zowel de kinderopvang als de buitenschoolse opvang onder de laagste gemiddelde kostenstijging, zoals door de Brancheorganisatie berekend, kunnen houden.

Tegenover de kostenstijging voor ouders staat ook een verhoging van de maximum uurtarieven voor de kinderopvantoeslag. Daarmee wordt de kostenstijging voor ouders grotendeels of in sommige gevallen zelfs geheel gecompenseerd. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van ouders kunnen ouders er zelfs op vooruit gaan in 2019. 

 

01/03/2018 Het Sprookjesbos verhuist!

Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos in Berghem verhuist naar het gebouw van scouting Berghem. De scouting en Het Sprookjesbos gaan hun krachten bundelen. Zowel de scouting als Het Sprookjesbos zijn er van overtuigd dat deze samenwerking beide organisaties sterker zal maken.

De scouting heeft een mooi, duurzaam gebouwd, houten pand staan met grote ruimtes en goede voorzieningen. Het pand is omringd door een groot buitenterrein waar de kinderen van zowel de scouting als Het Sprookjesbos geweldige activiteiten kunnen ontplooien en heerlijk in de natuur kunnen spelen. Het nodigt de kinderen uit tot sport, spel en spannende avonturen. Bovendien ligt ook het bos slechts op loopafstand.  

In eerste instantie zal Het Sprookjesbos haar BSO overhuizen naar de scouting. Dit zal per april plaats gaan vinden. De BSO en de scouting zullen een ruimte gaan delen. De BSO zal deze ruimte overdag gebruiken en de scouting 's avonds. Daarbij kan men van elkaars materialen gebruik maken. Wij denken dat er een mooie kruisbestuiving kan plaats vinden.

De kinderen van de dagopvang (0-4 jaar) zullen in de loop van 2018 de overstap gaan maken. Voor deze kinderen dienen sommige ruimtes namelijk nog te worden aangepast en een aantal voorzieningen te worden gecreëerd (zoals een slaapkamer). Ook deze kinderen kunnen straks echter naar hartelust in een natuurrijke omgeving op ontdekkingstocht gaan.

Wilt u meer weten over de opvang mogelijkheden op onze nieuwe locatie, dan kunt u contact opnemen met Natasja de Jager op 073 6105949 (optie 1 - optie 2) of via n.dejager@hetsprookjesbos.nl.

 

14/12/2017 Mentorschap op de kinderopvang

Per 1 januari 2018 krijgt ieder kind op kinderdagverblijf Het Sprookjesbos een mentor toegewezen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor is tevens de persoon die het kind voornamelijk volgt in zijn of haar ontwikkeling. Op de BSO is de mentor tevens het eerste aanspreekpunt voor de kinderen ten aanzien van BSO gerelateerde zaken.

Wie de mentor is, wordt aan ouders en kind meegedeeld en staat te lezen op het kindgegevens formulier.

Het Sprookjesbos kan op deze manier ieder kind nog beter gaan volgen in de ontwikkeling en het is voor zowel knid als ouders duidelijk bij wie zij als eerste terecht kunnen met hun vragen. 

24/08/2017 Intern Begeleider (IB'er) op kindcentrum aan de Aa

Het Sprookjesbos en basisschool Rondeel hebben met ingang van september 2017 een IB'er aangesteld voor de peuters en kleuters van het kindcentrum. Deze medewerker zal kinderen, ouders en medewerkers gaan ondersteunen bij ontwikkelingsvraagstukken m.b.t. een kind. Tevens zal de IB'er de coordinatie verzorgen van eventuele ondersteuningstrajecten richting ouders, medewerkers van het kindcentrum en/of derden.  

24/08/2017 Nieuwe jonge kind specialist

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 heeft Het Sprookjesbos een nieuwe jonge kindspecialist in huis, te weten Linda. Linda heeft HBO Pedagogiek gestudeerd en zal de peuters en kleuters binnen kindcentrum aan de Aa gaan ondersteunen in hun ontwikkeling. Waar wenselijk zal zij huisbezoeken gaan afleggen.

24/08/2017 Nieuwe dagen en tijden voor de peuterarrangementen

Per september hebben we op Het Sprookjesbos nieuwe opvangdagen en -tijden voor onze peuterarrangementen. Voortaan wordt er naast arrangementen van twee dagdelen op maandagochtend-donderdagochtend of dinsdagochtend-vrijdagochtend ook een arrangement van vier dagdelen aangeboden op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. De opvangtijden zijn op alle dagen van 08.30 uur tot 12.00 uur.

19/05/2017 Vernieuwde website en ouderportaal

Het Sprookjesbos heeft een geheel vernieuwde website. Deze is nu nog klantvriendelijker, overzichtelijker en gemakkelijker bereikbaar via mobiele apparaten. Op de website is tevens een verbinding met ons ouderportaal te vinden.  Daarnaast kunt u voortaan eenvoudig uw netto kosten voor de opvang van uw kind bij Het Sprookjesbos berekenen.

19/05/2017 Het Sprookjesbos bestaat 15 jaar!

Op 1 juli bestaat Het Sprookjesbos 15 jaar! Dat gaan we in de week van 3 t/m 7 juli uitgebreid vieren met de kinderen op onze locaties. Er wordt een leuk feestprogramma opgesteld. Daarnaast is er gedurende de feestweek een moment dat ouders uitgenodigd worden om dit heuglijk feit met ons te vieren. Het exacte programma wordt in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

19/05/2017 Sprookjesbos heeft de afgelopen jaren alle medewerkers geschoold

Per 1 augustus 2017 moeten alle vaste medewerkers van Het Sprookjesbos voldoen aan de eis van de overheid om een volledig VVE programma te hebben doorlopen en in het bezit zijn van een taalcertificaat op 3f niveau. Het Sprookjesbos heeft de afgelopen jaren alle medewerkers geschoold en we kunnen hierbij aangeven dat alle medewerkers hieraan voldoen.

16/05/2017 Download onze nieuwe app

Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos start 1 juli 2017 met de communicatie app van Invision. Invision is hét communicatie systeem voor de kinderopvang. Via Invision kunnen de pedagogisch medewerkers u door de dag heen belangrijke, bijzondere en leuke momenten van uw kind(eren) op de opvang delen.

Met deze app kunt u als ouder uw kind(eren) volgen op de opvang. Makkelijk een ruil of extra dag aanvragen. Een bericht doorgeven wanneer het u uitkomt. En heeft u meteen inzage in uw facturen, contracten en eventueel andere documentatie.  

09/06/2016 Kinderopvang nog goedkoper in 2017

Maximum uurprijzen 4 procent hoger, toeslag ouders omhoog

De maximum uurprijzen gaan in 2017 met 4 procent omhoog. Ook gaat de toeslag voor verschillende groepen ouders omhoog. Dit staat in het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2017.

Het ministerie van SZW heeft het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag, met daarin de plannen voor de kinderopvangtoeslag in 2017 gepubliceerd. Een definitief besluit wordt naar verwachting medio september/oktober gepubliceerd.

 

Maximum uurtarieven: reguliere indexatie 2017 + inhaal bezuiniging 2012
Het kabinet wil de maximum uurtarieven in 2017 met in totaal ruim 4 procent verhogen tot de volgende bedragen:

Dagopvang: € 7,18
Buitenschoolse opvang: € 6,69
Gastouderopvang: € 5,75

De indexatie van de maximum uurtarieven is gebaseerd op de reguliere indexatie voor 2017 en een inhaal van de indexatie van 2012 die nooit is doorgevoerd als onderdeel van de bezuinigingen. De indexatie over 2012 wordt in 2017 alsnog doorgevoerd. Hierbij gaat het om 2,5% stijging van het maximum uurtarief. Hiermee is 45 miljoen euro gemoeid.
Ook wordt een reguliere indexatie voor 2017 van 1,7% doorgevoerd.
De voorgestelde maximum uurtarieven zijn zo in totaal 4,2% hoger dan in 2016.

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft eerder al bij verschillende gelegenheden naar de politiek gepleit voor meer reële uurprijzen. Door de bezuinigingen lopen die achter bij de kostenontwikkelingen in de sector en dat is slecht voor de financiële toegankelijkheid voor alle ouders en speciaal lagere inkomens. Ook de Sociaal-Economische Raad heeft het kabinet van januari dit jaar in het advies over kindvoorzieningen hier op gewezen. Brancheorganisatie Kinderopvang is verheugd dat dit pleidooi nu vertaald wordt in kabinetsbeleid.

 

Toeslagpercentages verhoogd, vaste voet hersteld
Naast de verhoging van de maximum uurtarieven is het ministerie ook van plan om in 2017 de percentages in de eerste kindtabel en de maximale percentages in de tweede kindtabel te verhogen. Hiervan profiteren met name lagere inkomens.

Daarnaast wordt de vaste voet verhoogd van 23,8 procent naar 33,3 procent. Met name de hogere inkomens profiteren van deze laatste maatregel. Hiermee wordt het schrappen van de vaste voet in 2013 weer geheel teruggedraaid. Alle inkomens krijgen straks weer tenminste een derde van de kosten vergoed, als parallel van de bijdrage die werkgevers in de financiering van de opvang leveren.

Met de verschillende maatregelen voor de toeslag is 136 miljoen euro gemoeid.

 

Verlenging langer kinderopvangtoeslag bij werkloosheid
In 2015 en 2016 hebben ouders nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag als één van hen (of beiden) werkloos wordt. Dit is een tijdelijke maatregel. In het ontwerpbesluit is het voornemen opgenomen om deze maatregel ook in 2017 te handhaven. Hiermee is 20 miljoen euro gemoeid.

De maatregelen maken onderdeel uit van het pakket van het kabinet om vanaf 2017 200 miljoen euro extra budget voor kinderopvang vrij te maken. Dit komt bovenop de 100 miljoen euro uit 2014 en de 290 miljoen euro van 2016.

09/05/2016 Alle peuters naar kinderopvang

Alle peuters kunnen voortaan naar kinderopvang

Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. 

De kinderen die nu niet gaan en waarvan de ouders geen kindertoeslag krijgen, krijgen een plek aangeboden die wordt betaald door de gemeente. Het gaat om twee dagdelen gemiddeld per week.

Tot nu toe was er niet voor alle peuters een plek of moesten de ouders hier zelf voor betalen. Gemeenten krijgen zestig miljoen euro om de peuters die nu niet gaan twee keer per week opvang aan te bieden.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn dit overeen gekomen.

"Elke peuter verdient een plek om opgevangen te worden, dus ook peuters waarbij een of beide ouders niet werken. Goede kinderopvang geeft kinderen een goede start in de maatschappij. Ieder kind heeft daar recht op", aldus Asscher.

Tien miljoen euro

De bewindsman kondigde vorig jaar september aan extra geld uit te trekken om ervoor te zorgen dat alle peuters naar de opvang kunnen. In juli ontvangen de gemeenten de eerste 10 miljoen euro. De komende vijf jaar volgt de rest.

Naar schatting 15 procent van de peuters zit nu niet op een voorschoolse opvang. Dit zijn vooral kinderen waarvan een of beide ouders niet werken, maar het kan ook gaan om ouders die geen plek kunnen krijgen.

Binnen de voorschoolse voorzieningen worden de kinderen doelbewust, maar spelenderwijs, gestimuleerd in hun ontwikkeling, aldus de VNG. De organisatie zegt dan ook blij te zijn dat het kabinet de gemeenten wil steunen.

30/11/2015 Kosten kinderopvang verder omlaag

Kosten kinderopvang voor ouders verder omlaag

Verenigingsnieuws •      18 november 2015                

De Kamer stemde vanmiddag in met het Belastingplan. Onderdeel hiervan is een extra uitgaven van 100 miljoen euro voor kinderopvangtoeslag vanaf 2017. Vanaf januari besparen ouders al honderden euro’s per jaar op de kosten voor kinderopvang. Dit vanwege de eerder aangekondigde verhoging van de toeslag met 290 miljoen euro. Kinderopvang wordt zo voor ouders goedkoper. Het bespaart een gezin al snel zo’n 100 euro per maand. Tevens creëert deze impuls naar verwachting ruim 10.000 banen.

“Dit is goed nieuws voor alle ouders en kinderen in Nederland. De politiek lijkt hiermee onze herhaaldelijke oproep om meer geld in de kinderopvang te investeren serieus te nemen”, aldus Leo Houwen, voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kinderopvang als banenmotor De naar verwachting ruim 10.000 nieuwe banen, die gaan ontstaan doordat er meer kinderen naar de opvang zullen gaan, dragen bij aan het realiseren van meer dan 30 procent van de kabinetsdoelstelling om de komende jaren 35.000 banen te creëren. Daarmee levert de kinderopvang de grootste bijdrage aan de beoogde banengroei van het belastingplan. Daarnaast krijgt de arbeidsparticipatie buiten de branche een impuls van ruim 65.000 werkende ouders die weer gebruik gaan maken van kinderopvang. Dit concludeert bureau Buitenhek die hier in opdracht van de Brancheorganisatie onderzoek naar deed. 

Inzet onderuitputting voor gelijke kostenverdeling De overheid financiert de in totaal 390 miljoen euro nog steeds uit de onderbesteding op de huidige kinderopvangbegroting, ontstaan omdat minder ouders dan voorzien gebruik maken van kinderopvang. De onderbesteding loopt op van 300 miljoen euro in 2016 tot 450 miljoen euro in 2019. Met deze nieuwe financiële impuls ontstaat een evenwichtigere verdeling van kosten voor kinderopvang voor ouders, overheid en werkgevers. 

Op 15 december stemt de Eerste Kamer over het Belastingplan.

 


 

30/11/2015 Kinderopvang zorgt voor welvaartsgroei

Kinderopvang zorgt voor welvaartsgroei van 1 miljard euro

Verenigingsnieuws •      23 november 2015

Kinderopvang leidt tot een hoger inkomen voor moeders, betere schoolprestaties van kinderen en meer kans op werk op latere leeftijd. Ook creëert de overheidsbijdrage aan kinderopvang op de korte termijn een verhoging van het bruto binnenlands product met  4,5 miljard euro en op de lange termijn met 5,2 miljard euro. De welvaart in Nederland stijgt met zo’n 1 miljard euro per jaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies van SEO Economisch Onderzoek naar de waarde van kinderopvang voor onze maatschappij. Het onafhankelijke onderzoek is een initiatief van Brancheorganisatie Kinderopvang, die het hoog tijd vindt de discussie over kinderopvang te verplaatsen van kostenpost naar verdienvermogen.

Werkende moeders verdienen 50.000 euro meer dan vrouwen die (tijdelijk) stoppen met werken Eén op de drie ouders maakt gebruik van kinderopvang. Het gaat om bijna 640.000 kinderen die twee a drie dagen per week naar een vorm van opvang gaan. Kinderopvang is daarmee voor veel ouders onmisbaar, maar ook voelbaar in de portemonnee. Terwijl het op de lange termijn  juist geld oplevert. De onderzoekers concluderen namelijk dat moeders die na de geboorte van hun kind een jaar stoppen met werken, tot aan hun pensioen 16.000 euro minder verdienen. Stopt een vrouw vier jaar, dan loopt dit op tot wel 50.000 euro. De werkervaring die zij missen omdat ze er een periode uit zijn, zorgt ervoor dat ze moeilijker terug komen op de oude positie met bijbehorend salaris.

Kinderopvang levert een rendement van 1 miljard euro op De overheidsbijdrage aan kinderopvangtoeslag van zo’n 1,8 miljard euro leidt op zowel korte als lange termijn tot een hogere arbeidsproductiviteit van moeders. Zonder de subsidie zou het gebruik van kinderopvang 58 procent lager liggen, werkten moeders 10 procent minder uren en zouden zo’n 56.400 moeders helemaal niet werken. Daardoor derven zij inkomen, dragen zij minder belasting en sociale premies af en doen zij vaker een beroep op een uitkering. Doordat met name moeders blijven werken levert dit de samenleving als geheel op lange termijn 5,2 miljard euro op. Daar tegenover staat dat ouders die werken minder vrije tijd en minder tijd hebben voor onbetaalde arbeid, wat een waarde heeft van 3 miljard euro. Tellen we daar 1,2 miljard euro bij op voor kosten die ouders maken voor kinderopvang, blijft netto een waarde over van 1 miljard euro per jaar.

Kinderopvang leidt tot betere schoolprestaties & meer kans op werk op latere leeftijd De onderzoekers concluderen dat goede kinderopvang tot betere schoolprestaties leidt. Voor kinderen met laag opgeleide ouders resulteert het ook tot betere cognitieve vaardigheden en een hoger inkomen, gemiddeld zo’n 14%. De kwaliteit van kinderopvang, die de afgelopen jaren flink is gestegen, is daarbij een cruciale factor. Investeren aan het begin van hun leven, waardoor kinderen vaker naar de opvang gaan, heeft een positief effect op de levensloop en daarmee ook op de toekomst van onze maatschappij.

Hoe hoger de kwaliteit, hoe beter De kwaliteit van de Nederlandse kinderdagverblijven is de afgelopen jaren gestegen en is nu vergelijkbaar met een land als Zweden. In vergelijking met ons omringende landen is in Nederland het aantal medewerkers op het aantal kinderen hoog. Vastgesteld is dat hoe hoger de kwaliteit van kinderopvang, hoe beter de emotionele ontwikkeling van kinderen en de schoolprestaties op lange termijn. Onderzoek laat geen eenduidig effect zien van het verhogen van het opleidingsniveau van medewerkers in de sector. Verschillende onderzoeken laten wel een positief effect zien van gerichte trainingen voor pedagogisch medewerkers op educatieve interactievaardigheden met het kind.

Feiten & cijfers - 112.000 medewerkers sector – 75.000 werknemers en 37.000 gastouders - 638.000 kinderen maken gebruik van kinderopvang - Kinderen gaan zo’n 19 uur per week naar de opvang - In 2014 gaven ouders, werkgevers en overheid in Nederland gezamenlijk 0,5 procent van het Bruto Binnenlands Product uit aan kinderopvang (bijna € 3 miljard). - Kwaliteit Nederlandse kinderopvang is verglijkbaar met Zweden - Het aantal medewerkers op het aantal kinderen is in Nederland in vergelijking met ons omringende landen hoog.

24/09/2015 Kinderopvang goedkoper in 2016

Kinderopvang goedkoper in 2016

 

Het kabinet heeft op Prinsjesdag alle plannen voor de begroting 2016 formeel gepresenteerd. Belangrijk voor kinderopvang: 290 miljoen euro extra voor kinderopvangtoeslag en 60 miljoen voor voorschoolse voorzieningen.

Verhoging kinderopvangtoeslag: alle ouders profiteren!!!

 

Hoofdpunten van het kabinetsplan zijn:

- Alle ouders met kinderopvangtoeslag profiteren van de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016.

 - Voor zowel het eerste kind als voor het tweede en volgende kinderen wordt het toeslagpercentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent, oftewel 5,8 procent meer kinderopvangtoeslag voor ouders. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93 procent voor het eerste kind en 94 procent voor tweede en volgende kinderen.

 - Voor ouders met een verzamelinkomen van anderhalf keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dalen de kosten van kinderopvang met 56 euro per maand. Als diezelfde ouders twee kinderen hebben die drie dagen naar de dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met 108 euro per maand.

Het besluit van het kabinet is nog een concept besluit. Een besluit over de toeslag dient aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd. Een formeel besluit van de minister wordt voor oktober verwacht.

Daarnaast wil het kabinet de komende jaren 60 miljoen euro extra besteden aan voorschoolse voorzieningen. Dit betreft twee dagdelen gegarandeerde opvang voor alle peuters, dus ook voor niet werkende ouders!

Onze pluspunten

  • FLEXIBELE OPVANG
  • EIGEN APP VOOR OUDERS
  • KAPPERSDIENST
  • PEDAGOGISCHE COACH
Bereken wat opvang je maandelijks kost

CONTACT

Locatie
Acaciasingel 77
5213 VC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6105949

Correspondentie
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen
Tel: 073-6105949
Optie 1 en 1 voor financiële vragen
Optie 1 en 2 voor algemene- en planningsvragen
info@hetsprookjesbos.nl


OPENINGSTIJDEN

ma 7.30 - 18.30
di 7.30 - 18.30
wo 7.30 - 18.30
do 7.30 - 18.30
vr 7.30 - 18.30

Anderen over Het Sprookjesbos

Er wordt iedere week geknutseld en dat is een feest voor onze dochter